Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inom Åkerblads i Tällberg AB (org.nr. 556156-1027) behandlar vi personuppgifter för användare och kunder. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Nedan kallas Åkerblads i Tällberg AB för Åkerblads

Åkerblads är personuppgiftsansvarig med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.
Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Åkerblads använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna integritetspolicy och eventuella andra villkor som reglerar Åkerblads behandling av personuppgifter kallas fortsättningsvis ”integritetsvillkor”. Integritetsvillkoren anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du genomför en bokning eller som vi samlar in om dig.
Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Åkerblads webbplats under fliken ”om oss” och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.
Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Åkerblads får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

 

 1. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Åkerblads samlar in och behandlar dina personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder olika typer av tjänster, t.ex. gör en bokning eller under och efter din vistelse. Vi använder olika metoder för att samla in personuppgifter som exempelvis telefon-, mail-, eller webbbokningar. Medlemsservice där du angivit ditt samtycke till ex nyhetsbrev eller utskick.
När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan vidare behandling sker.

 1. INFORMATION FRÅN OCH OM DIG SOM VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR

Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för det aktuella ändamålet som beskrivs i punkt tre. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, information om ditt resesällskap, bokningspreferenser, betalningar, krav på särskild diet, krav på handikappanpassning och annan information du lämnar.
I den stund du lämnar ovanstående uppgifter till Åkerblads ger du även ditt samtycke till att Åkerblads behandlar och lagrar dessa enligt integritetspolicyn. Detta sker till dess att du begär Erasure, rättigheten till att all data och information raderas om dig.

 1. ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Åkerblads samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster hos oss du använder.
Åkerblads använder Personuppgifter för att:

 1. Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna du
  bokar och nyttjar.
 2. Bearbeta dina bokningar och beställningar av våra tjänster.
 3. Kontakta dig via t.ex. telefon, brev, e-post eller på annat sätt avisera om din bokningsstatus
  eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse hos oss.
 4. Diagnostisera fel och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänster.
 5. Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil.
 6. Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster vi tror att du skulle uppskatta.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Åkerblads inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Åkerblads på den adress som framgår av punkt 10.

 1. VAR VI LAGRAR OCH ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER 

Åkerblads lagrar personuppgifter i överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part, med undantag av nedanstående krav från myndighet. Personuppgifterna kommer på annat sätt inte att överlåtas eller missbrukas.
Om såsom t.ex. polis eller annan myndighet begär utlämnande av personuppgifter rörande utredning av brott, eller om Åkerblads annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut kommer detta att ske.

 1. SKYDDANDE OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Åkerblads har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.
Uppgifterna lagras av Åkerblads egna servrar och hanteras av behörig personal. Åkerblads använder utvalda underleverantörer vid t.ex. datahaveri eller service. Dessa leverantörer har begränsad åtkomst och loggsystem med vad som hanteras på Åkerblads server. Detta för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Åkerblads gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Åkerblads raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.
Lagring av Personuppgifterna lagras om ingenting annat anges enligt bokföringslagens krav på sju år. Ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter framgår av punkt 3 ovan och integritetsvillkoren.

 1. ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

Vid bokning av våra tjänster hos samarbetspartners kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Åkerblads. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av tjänsterna Åkerblads kontrollerar. Åkerblads ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

 1. ÄNDRA, RADERA OCH GRANSKA DINA PERSONUPPGIFTER

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Åkerblads om detta genom att sända ett meddelande till adressen som framgår i punkt 10. Åkerblads ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Åkerblads kommer att, på din begäran eller när Åkerblads upptäcker det, korrigera
eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift
få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas eller lagras.
Begäran om utdrag ska göras skriftligt till Åkerblads, till den adress som framgår av
punkt 10 och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt
namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Åkerblads).
Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom skälig tid från det att ansökan inkommit till Åkerblads.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter genom att kontakta Åkerblads på adressen som står i punkt 10, varpå Åkerblads kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke kommer att påverka dina framtida besök hos Åkerblads, genom att Åkerblads inte längre har vetskap om t.ex. allergier och kontaktuppgifter.

 1. COOKIES

Åkerblads använder cookies på sina digitala tjänster.
Information om cookies.

 1. ÖVERLÅTELSE

Om Åkerblads omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

 1. KONTAKT

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Åkerblads behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Åkerblads Hotell, Sjögattu 2, 793 70 TÄLLBERG